Поликлиника №4
города Костанай
Управления здравоохранения акимата
Костанайской области

Единый телефон дозвона

8 (7142) 52-40-20

Служба поддержки

8 (7142) 22-94-95Приемная главного врача

8 (7142) 22-45-95


Телефон экстренной психологической помощи


8 (7142) 22-53-62

При поликлинике функционирует телефон экстренной психологической помощи 8 (7142) 22-53-62


Вы можете обратится с любыми вопросами по организации работы поликлиники, а также по качеству оказываемых медицинских услуг:


-Конфиденциальность гарантируется.

-Ваш звонок не останется без внимания.

Пациенттердің құқықтары мен міндеттері/Права и обязаности пациентов
Пациенттердің құқықтары
      1. Пациенттің құқығы бар:     
1) диагностика, емдеу және күтім жасау процесінде өзіне лайықты ілтипат жасалып, өзінің мәдени және жеке басының құндылықтарына құрмет көрсетілуіне;   
2) қандайда бір кемсітушілік факторларының ықпалынсыз, тек қана медициналық критерийлер негізінде айқындалатын кезектілікпен медициналық көмек алуға;    
3) дәрігерді немесе медициналық ұйымды, оның ішінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсететін Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында қызметін жүзеге асыратын шетелдік дәрігерді таңдауға, ауыстыруға;     
4) отбасының, туыстары мен достарының, сондай-ақ діни бірлестіктер қызметшілерінің тарапынан қолдау көрсетілуге;     
5) медициналық технологиялардың қазіргі деңгейі қандай мүмкіндік берсе, сондай шамада дерт зардабының жеңілдетілуіне;     
6) өзінің денсаулық жағдайы туралы тәуелсіз пікір естуге және консилиум өткізілуіне;     
2. Пациенттің өз құқықтары мен міндеттері, көрсетілетін қызметтер, ақылы қызметтердің құны туралы, сондай-ақ олардың ұсынылу тәртібі туралы ақпарат алуға құқығы бар. Пациенттің құқықтары туралы ақпарат медициналық ұйымдардың көрнекі үгіт орналасатын жерлерінде орналастырылуға тиіс.      Медициналық ұйымға түскен кезде пациентке өзіне медициналық қызметтер көрсететін адамдардың аты-жөні мен кәсіптік мәртебесі туралы, сондай-ақ медициналық ұйымның ішкі тәртібінің қағидалары туралы мәліметтер берілуге тиіс.     
3. Медициналық көмек хабардар етілген пациенттің ерікті түрдегі ауызша немесе жазбаша келісімі алынғаннан кейін көрсетілуге тиіс. Инвазиялық араласулар кезінде пациенттің ерікті түрдегі жазбаша келісімі уәкілетті орган  нысан бойынша жасалады. бекіткен     
4. Пациент медициналық көмек алу кезінде ұсынылатын және баламалы емдеу әдістерінің ықтимал қатері мен артықшылықтары туралы деректерді, емделуден бас тартудың ықтимал салдарлары туралы мәліметтерді, пациентке түсінікті болатын нысандағы диагноз, емдік іс-шаралардың болжамы мен жоспары туралы ақпаратты қоса алғанда, өз денсаулығының жай-күйі туралы толық ақпаратты алуға, сондай-ақ оны үйге шығару немесе басқа медициналық ұйымға ауыстыру себептері туралы түсінік алуына құқығы бар.     
5. Пациент өз денсаулығының жай-күйі туралы ақпаратты хабарлау қажет болатын адамды тағайындай алады. Пациенттің ақпарат алудан бас тартуы жазбаша ресімделеді және медициналық құжаттамаға енгізіледі.     
6. Егер медициналық апараттың берілуі пациентке пайдасын тигізбейтіні былай тұрсын, елеулі зиянын да тигізеді деуге кесімді негіз болса ғана ақпарат пациенттен жасырылуы мүмкін. Мұндай жағдайда осы ақпарат пациенттің жұбайына (зайыбына), оның жақын туыстарына немесе заңды өкілдеріне хабарланады.     
7. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымдарының клиникалық базалары жағдайында медициналық көмек алатын пациенттердің оқу процесіне қатысудан, сондай-ақ емдік-диагностикалық рәсімдердің өткізілуі кезінде үшінші тұлғалардың қатысуынан бас тартуға құқығы бар.     
8. Пациенттердің құқықтарын қорғауды денсаулық сақтау органдары, ұйымдары, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктер өз құзыреті шегінде жүзеге асырады.    
9. Пациенттің медициналық көмек алу кезінде тағайындалған дәрілік зат туралы толық ақпарат алуға құқығы бар.     
10. Некелесетін азаматтардың медициналық және медициналық-генетикалық зерттеп-қаралуға құқығы бар.
 
Пациенттердің міндеттері
      1. Пациент  міндетті:
1) өз денсаулығын сақтауға және нығайтуға шаралар қолдануға;     
2) медицина қызметкерлерімен қатынаста сыйластық пен сабырлылық көрсетуге;     
3) диагноз қою және ауруды емдеу үшін қажетті бүкіл ақпаратты дәрігерге хабарлауға, медициналық араласуға келісім бергеннен кейін емдеуші дәрігердің барлық нұсқамаларын мүлтіксіз орындауға;     
4) медициналық ұйымның ішкі тәртібінің қағидаларын сақтауға және мүлкіне ұқыпты қарауға, медициналық көмек алу кезінде медицина персоналымен ынтамақтастықта болуға;     
5) диагностика мен емдеу процесінде, сондай-ақ айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулар не оларға күдік пайда болған жағдайларда, өз денсаулығы жай-күйінің өзгерісі туралы медицина қызметкерлерін уақтылы хабардар етуге;     
6) басқа пациенттердің құқықтарын бұзатын іс-әрекеттер жасамауға;     
7) медициналық ұйыммен жасалған шартқа сәйкес амбулаториялық деңгейде медициналық және дәрілік көмек алу кезінде тағайындалған барлық нұсқамаларды орындауға міндетті.     
2.  Пациенттердің міндеттері науқас балаға стационарда күтім жасауды тікелей жүзеге асыратын ата-анасына немесе өзге де адамдарға қолданылады.      
 
Медициналық көмектен бас тарту құқығы
      1.  Пациенттің немесе оның заңды өкілінің медициналық көмектен бас тартуға құқығы бар.     
2. Медициналық көмектен бас тартқан кезде, пациентке немесе оның заңды өкіліне оған түсінікті түрде аурудың ықтимал салдарлары туралы түсіндірілуге тиіс.     
3. Медициналық көмектен бас тарту, оның ықтимал салдарлары көрсетіле отырып, медициналық құжаттарға жазбамен ресімделеді және оған пациент не оның заңды өкілі, сондай-ақ медицина қызметкері қол қояды.  Пациент не оның заңды өкілі медициналық көмектен бас тартуға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, медициналық құжаттамаға бұл туралы тиісті жазбаны медицина қызметкері жүзеге асырады және оған қол қояды.     
4. Кәмелетке толмаған адамның не әрекетке қабілетсіз адамның заңды өкілдері аталған адамдардың өмірін сақтап қалу үшін қажетті медициналық көмектен бас тартқан кезде, медициналық ұйым олардың мүдделерін қорғау үшін қорғаншы және қамқоршы органға және (немесе) сотқа жүгінуге құқылы.
 
Ескерту:
Қазақстан Республикасының  «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодексі
«Пациенттің  құқығы мен міндеттері»
91 бап, Пациенттің құқығы
92 бап, Пациенттің міндеттері.
93 бап, Медициналық көмектен бас тарту.
 
 
Права пациентов
  1. Пациент обладает следующими правами на
      1) достойное обращение в процессе диагностики, лечения и ухода, уважительное отношение к своим культурным и личностным ценностям;
      2) медицинскую помощь в очередности, определяемой исключительно на основе медицинских критериев, без влияния каких-либо дискриминационных факторов;
      3) выбор, замену врача или медицинской организации, в том числе иностранного врача, осуществляющего деятельность в организациях здравоохранения Республики Казахстан, предоставляющих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
      4) поддержку со стороны семьи, родственников и друзей, а также служителей религиозных объединений;  
      5) облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий уровень медицинских технологий;
      6) получение независимого мнения о состоянии своего здоровья и проведение консилиума;
       2. Пациент имеет право на получение информации о своих правах и обязанностях, оказываемых услугах, стоимости платных услуг, а также о порядке их предоставления.   При поступлении в медицинскую организацию пациенту должны быть представлены сведения об именах и о профессиональном статусе тех, кто будет оказывать ему медицинские услуги, а также о правилах внутреннего распорядка медицинской организации.
      3. Медицинская помощь должна предоставляться после получения информированного устного или письменного добровольного согласия пациента. Письменное добровольное согласие пациента при инвазивных вмешательствах составляется по форме, утвержденной уполномоченным органом.
      4. При получении медицинской помощи пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья, включая данные о возможном риске и преимуществах предлагаемых и альтернативных методов лечения, сведения о возможных последствиях отказа от лечения, информацию о диагнозе, прогнозе и плане лечебных мероприятий в доступной для пациента форме, а также разъяснение причин выписки его домой или перевода в другую медицинскую организацию.
      5. Пациент может назначить лицо, которому следует сообщить информацию о состоянии его здоровья. Отказ пациента от получения информации оформляется письменно и включается в медицинскую документацию.
      6. Информация может быть скрыта от пациента лишь в тех случаях, если есть веские основания полагать, что предоставление медицинской информации не только не принесет пользы, но причинит пациенту серьезный вред. В этом случае данная информация сообщается супругу (супруге) пациента, его близким родственникам или законным представителям.
      7. Пациенты, получающие медицинскую помощь в условиях клинических баз организаций образования в области здравоохранения, имеют право отказаться от участия в учебном процессе, а также от присутствия третьих лиц при проведении лечебно-диагностических процедур.
8. Защита прав пациентов осуществляется органами, организациями здравоохранения, а также общественными объединениями в пределах их компетенции.       9. При получении медицинской помощи пациент имеет право на исчерпывающую информацию о назначаемом лекарственном средстве.
10. Граждане, вступающие в брак, имеют право на медицинское и медико-генетическое обследование.
 
Обязанности пациентов
1.Пациент обязан:
1) принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья;
2) проявлять в общении с медицинскими работниками уважение и такт;
3) сообщать врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения заболевания, после дачи согласия на медицинское вмешательство неукоснительно выполнять все предписания лечащего врача;
4) соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относиться к имуществу медицинской организации, сотрудничать с медицинским персоналом при получении медицинской помощи;
5) своевременно информировать медицинских работников об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения, а также в случаях возникновения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо подозрения на них;
6) не совершать действий, нарушающих права других пациентов;
7) выполнять все предписания, назначенные при получении медицинской и лекарственной помощи на амбулаторном уровне, согласно договору, заключенному с медицинской организацией.
2. Обязанности пациентов, распространяются на родителей или иных лиц, непосредственно осуществляющих в стационаре уход за больным ребенком.
Право на отказ от медицинской помощи
      1. Пациент или его законный представитель имеет право отказаться от медицинской помощи.
      2. При отказе от медицинской помощи пациенту или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия.
      3. Отказ от медицинской помощи с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинских документах и подписывается пациентом либо его законным представителем, а также медицинским работником.
В случае отказа от подписания пациентом либо его законным представителем отказа от медицинской помощи осуществляется соответствующая запись об этом в медицинской документации и подписывается медицинским работником.
      4. При отказе законных представителей несовершеннолетнего либо недееспособного лица от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, медицинская организация вправе обратиться в орган опеки и попечительства и (или) в суд для защиты их интересов.
Примечание:
Кодекс Республики Казахстан О здоровье народа и системе здравоохранения
«ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЦИЕНТОВ»
Статья 91. Права пациентов
Статья 92. Обязанности пациентов
Статья 93  Право на отказ от медицинской помощи
 

Назад
Записаться на приембез очередей и ожиданияГраницы участковпоиск прикрепленияПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГстоимость платных услугПАМЯТКА ПАЦИЕНТУобязательно ознакомьтесьМолодёжный центр здоровьяШколы здоровьяСоветы психологаЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКУПА ЛСпрофилактических препаратов ИМН и МТСтратегические планыКорпоративное управление
Проводим опрос
Уважаемые пациентки в целях изучения удовлетворенности медицинской помощью оказанной в нашей поликлинике. Просим Вас ответить на вопрос . Как Вам удобно записаться к врачу-гинекологу на приём?
талонная система (в регистратуре)
мобильное приложение DAMUMED
по электронной записи (на сайте)
Отдать голос
Результаты опроса
Знакомство с поликлиникой
Полезные ресурсы
Управление Здравоохранения
Центр здорового образа жизни
Саламатты Казахстан
Казахстан 2050 - Наша сила!
Заказ обратного звонка
Уважаемые пациенты! Если Вы прикреплены к Поликлинике №4 города Костанай, и не дозвонились по нашим телефонам, заполните и отправьте нам Ваши данные, мы перезвоним ТОЛЬКО В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
Отправить
Вызов врача на дом
Уважаемые пациенты! Если Вы прикреплены к Поликлинике №4 города Костанай, и состояние здоровья не позволяет Вам обратиться на прием в поликлинику, Вы можете вызвать врача на дом на нашем сайте, заполнив форму: УКАЗЫВАЙТЕ ТОЛЬКО РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
Отправить
Заказ рецепта
Если Вы прикреплены к Поликлинике №4 города Костанай, состоите на диспансерном учете, регулярно наблюдаетесь участковым врачом и в соответствии с действующими нормами являетесь пользователем гарантий государства на бесплатное получение лекарственных средств на амбулаторном уровне, - в этом случае Вы можете, не ожидая приема врача или медицинской сестры, воспользоваться нашей услугой «Заказ рецепта» для продолжения лечения здесь на сайте в режиме он-лайн, кликнув кнопку справа и ответив на ряд вопросов. В случае подтверждения предоставленных Вами данных рецепт будет выписан в течение 1 дня. Выписка и выдача рецепта осуществляется самому пациенту по предоставлении удостоверения личности в том случае, если ранее выписанное и имеющееся у пациента количество препарата закончится в течение 1 недели или ранее.
Отправить
Заявка на прикрепление
Если Вы желаете прикрепиться к нашей поликлинике оставьте заявку на сайте, с вами свяжутся наши сотрудники. Подробнее...
Отправить
Информация